Onze school

Samen met ouders 

Informatieavonden en activiteiten
Aan het begin van het schooljaar organiseren we altijd een ouderavond en een oudergesprek waarin we de speerpunten van ons onderwijs en de voortgang van uw kind bespreken. Van tijd tot tijd wordt er ook een thema-avond georganiseerd en door het jaar heen zijn er verschillende activiteiten waarvoor ouders een uitnodiging ontvangen om zo ouders ook meer te betrekken bij school.

Beide ouders zijn belangrijk
We vinden het belangrijk om beide ouders goed te informeren over de ontwikkeling van hun kind, ook als u gescheiden bent. Beide ouders ontvangen uitnodigingen voor besprekingen, mits beide e-mailadressen bij ons bekend zijn. In het belang van het kind voeren wij oudergesprekken het liefst met beide ouders gezamenlijk. Het rapport geven we altijd in enkelvoud aan uw kind mee. Dit is voor beide ouders wel gewoon beschikbaar via het ouderportaal. Via het ouderportaal kunt u ook al uw gegevens inzien en wijzigen. Is er iets gewijzigd, dan kunt u dit zelf aanpassen in het ouderportaal.  

Verwachtingen en regels
Samen met de oudergeleding van de MR zijn er, voor de omgang met elkaar, verwachtingen en regels uitgesproken voor ouders en schoolteam.  

Klachten zijn er om opgelost te worden
We doen samen ons best om het verblijf van uw kind op onze school zo plezierig mogelijk te laten zijn. Als er een probleem is, gaan we graag met u op zoek naar een oplossing. Bespreek uw ontevredenheid dan met de leerkracht of directie.
Als het in dit overleg niet lukt een probleem naar tevredenheid op te lossen, kunt u een persoonlijk gesprek aangaan met de interne contactpersoon. Deze zal met u overleggen hoe uw klacht het beste kan worden behandeld. Wie onze interne contactpersonen zijn, vindt u onder ‘Ons team’.  

Communicatie met ouders 

Parro
Via Parro, een onderdeel van ParnasSys, kunnen we op een veilige manier naar ouders een bericht versturen. Een snelle manier van communiceren die door veel ouders dagelijks wordt toegepast. Hieronder leest u meer informatie over het appen met Parro binnen onze school.  Informatie over Parro

Ouderportaal
Via het ouderportaal van ParnasSys heeft u steeds een actueel overzicht van de vorderingen en ontwikkeling van uw kind. Het ouderportaal is een extra informatiebron, naast de mondelinge informatie die u in gesprekken krijgt.  

Wat kunt u in het ouderportaal zien?

Persoonlijke gegevens van uw kind
De informatie die u in het ouderportaal kunt bekijken bestaat uit administratieve gegevens en informatie over de ontwikkeling van uw kind. U ziet de naam van uw kind boven in de roze balk. Als u de naam van uw kind aanklikt ziet u welke persoonlijke gegevens de school over uw kind heeft, wanneer uw kind op school is aangemeld en ingeschreven en welke gegevens de school over de ouders en verzorgers heeft. U kunt zelf via het ouderport<aal gegevens wijzigen als deze zijn veranderd. Klik dan op het potloodje. De wijziging verloopt automatisch per mail. De school verwerkt de wijziging dan zo snel mogelijk. Bij absentie kunt u zien wanneer uw kind te laat of niet aanwezig was. 

Informatie van de school
De jaarkalender (vakanties, studiedagen, activiteiten, oudergesprekken) en een link naar de website van de school zijn ook opgenomen in het ouderportaal. Zo bent u altijd op de hoogte van vrije dagen, gesprekken en activiteiten die de school heeft gepland.  

 

Mailen
Onze school mailt algemene informatie naar ouders via ParnasSys. Daarnaast maken we gebruik van versleuteld mailen via outlook als u daar toestemming voor geeft. Met versleuteld mailen wordt het bericht omgezet in een code, die pas bij de ontvanger weer teruggezet wordt naar de leesbare tekst. Op deze manier zijn persoonlijke berichten met privacygevoelige informatie beter beveiligd. Afhankelijk van uw e-mailprovider zijn er dan twee opties: 

  1. U krijgt het emailadres leesbaar in uw mailbox. 
  2. U krijgt bij het openen van de mail de vraag of u een eenmalige wachtwoordcode wilt ontvangen, die u dan in een aparte mail krijgt. Na het intypen van dit wachtwoord kunt u het mailbericht lezen.  

Digitaal documenten ontvangen en ondertekenen
Als wij digitaal documenten aan u willen sturen, dan delen wij het document met u en beveiligen dit met een wachtwoord. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een handelingsplan van de remedial teacher of een onderzoeksverslag dat u ter voorbereiding van het gesprek ontvangt. U ontvangt eenmalig voor uw zoon of dochter een wachtwoord, dat de gehele schoolperiode wordt gebruikt. Meer uitleg over de werkwijze vindt u hier.
Als documenten ook ondertekend moeten worden door ouders, werken wij daarvoor met het digitale programma ondertekenen.nl. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het ondertekenen van het OPP of toestemming verlenen voor het sturen van gegevens naar een vervolgschool. U kunt dan snel en makkelijk via telefoon, tablet of computer het document ondertekenen. Hier vindt u een korte handleiding.

Hoe kunt u inloggen in ParnasSys?
De eerste keer logt u in met een gebruikersnaam en wachtwoord die u van de school krijgt. Dit is een uniek en automatisch aangemaakt wachtwoord. 

Via de link ouders.parnassys.net komt u op het ouderportaal. Hier logt u in. 

Wij adviseren u om dan uw inlog direct te veranderen in een eigen wachtwoord dat voor u goed te onthouden is. Als u bent ingelogd kunt u onder profiel een eigen wachtwoord instellen. Dat doet u met de knop ‘wachtwoord veranderen’. Als u uw zelfgekozen wachtwoord vergeet of kwijtraakt, dan kunt u bij het secretariaat van onze school een nieuw wachtwoord aanvragen. 

Als er sprake is van ouders die gescheiden leven verlenen wij beide ouders met eigen inloggegevens toegang tot het ouderportaal. Voorwaarde daarbij is dat beide ouders zelf hun verschillende e-mailadressen aan school hebben doorgegeven en niet uit de rechterlijke macht zijn ontzet.

Gezonde school
Sinds 2015 zijn wij in het bezit van het vignet Gezonde School. Wij stimuleren een gezonde leefstijl van onze leerlingen op verschillende manieren. 

Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen. 

Wij stimuleren een gezonde leefstijl op verschillende manieren. Hiervoor hebben we inmiddels vier deelcertificaten (Bewegen en Sport, Voeding, Welbevinden, Relaties & seksualiteit) in ons bezit. Momenteel werken we aan het vijfde deelcertificaat, te weten Milieu en natuur. De Gezonde School coördinator neemt de regie als kartrekker van de Gezonde School en is ook de contactpersoon binnen de school. Zij werkt aan het samenstellen en uitvoeren van de Gezonde School aanpak, bijvoorbeeld door het schrijven van beleid en zorgdragen voor de uitvoering ervan. 

Zo hebben wij ook hebben sinds 2022 een groen schoolplein, mede ontworpen en tot stand gekomen door onze leerlingenraad. 

Hieronder leest u meer over de vier certificaten die reeds in ons bezit zijn:  

Cerificaat Bewegen en sport
Onze school zet in op hoogwaardig bewegingsonderwijs, o.a. doordat alle leerlingen tweemaal per week les krijgen van een vakleerkracht. Daarnaast heeft de Hertog een eigen schoolsportvereniging in de vorm van een Freerun-groep, is er de mogelijkheid tot een tweede moment van naschools sporten, is er ieder jaar een sportdag of -week en nemen de bovenbouwgroepen deel aan diverse sporttoernooien, is er Motorische Remedial Teaching (MRT) voor de minder vaardige leerlingen en werken we aan de implementatie van bewegend leren.
Zo zijn wij ook in 2022 uitgeroepen tot de Sportiefste Speciaal Onderwijs school van Nederland’.

Certifcaat Voeding
In de huidige maatschappij is het soms lastig de juiste keuzes te maken voor gezonde voeding. Niet alleen promoten we onder schooltijd een gezonde lunch en tussendoortjes, het drinken van water en gezonde(re)traktaties, we proberen de leerlingen ook voorlichting te geven hierover. Dit doen we onder andere door het geven van Smaaklessen. Ook besteden we regelmatig aandacht aan de mondgezondheid van de leerlingen.
Voedingsbeleid De Hertog

Certificaat Welbevinden
Om te kunnen leren, talenten te ontwikkelen en op te groeien tot gezonde volwassenen is het van belang dat leerlingen zich prettig voelen op school. Op onze school zijn er veel mensen betrokken bij het welbevinden van de leerlingen. Elke klas is bijvoorbeeld verbonden aan een gedragswetenschapper en we bespreken alle kinderen regelmatig tijdens de bijeenkomsten van de Commissie van Begeleiding (CvB). Daarnaast zijn er – onder andere via de samenwerking met jeugdzorg – trainingen mogelijk, zoals speltherapie. Ook zetten we regelmatig klassikale Rots en Water-trainingen in.

Certificaat Relaties en Seksualiteit
Kinderen ontdekken al op jonge leeftijd hun eigen lichaam, gaan relaties aan, worden verliefd en komen in de puberteit. Zij hebben veel vragen over relaties en seksualiteit. De basisschool kan met educatie en een veilig leerklimaat een belangrijke bijdrage geven aan een gezonde seksuele ontwikkeling van leerlingen. Als school proberen we hieraan bij te dragen met het volgen van de methode Kriebels in je buik (tijdens de week van de lentekriebels). We volgen de Speciaal Onderwijs versie van het programma. Kijk voor meer informatie over het kwaliteitskeurmerk Gezonde school op www.gezondeschool.nl.  

Schoolplein
In het voorjaar van 2022 zijn twee groene schoolpleinen gerealiseerd. Op het gele plein spelen de leerlingen van de groepen 1 t/m 5. Het rode plein wordt door de groepen 6 t/m 8 gebruikt. Om te voorkomen dat er teveel zand de school binnenkomt is de afspraak dat alle leerlingen in school ander schoeisel dragen dan tijdens het buitenspelen. Uw kind heeft daarom op school extra schoenen of pantoffels nodig. De leerkracht zorgt dat de schoenen voor en na het buitenspelen worden omgewisseld. In de klas staat een speciale bak waar de kinderen hun schoenen in kunnen doen.